OZ Rodinné spoločenstvo ECAV
Viac informácií

Úvod

Vitajte na stránke Občianskeho združenia Rodinné spoločenstvo ECAV.

Hlavným poslaním OZ je spoločensky vyzdvihovať hodnotu rodiny založenej na manželstve ako trvalom zväzku muža a ženy a podporovať úspešnú realizáciu a spoločenskú funkciu tejto hodnoty tvorbou a organizovaním vzdelávacích a kultúrno-spoločenských programov pre manželov a rodičov. (Viac o poslaní OZ sa môžete dočítať v Stanovách OZ RoS ECAV.)

Cieľom OZ je budovať duchovný život v cirkevných zboroch ECAV skrze obnovenie duchovného života v rodinách; podporovanie a propagácia kvalitnej prípravy na život v manželstve. Chceme podporovať tvorbu vzdelávacích a sociálnych programov pre manželov a rodiny.

Usilujeme sa o propagáciu rôznych občianskych iniciatív na podporu manželstva a rodiny. Podporujeme vznik a rozvoj rodinných spoločenstiev v cirkevných zboroch.

Na tejto webovej stránke Vám budeme sprostredkovávať informácie o činnosti a plánoch aktivít OZ Rodinné spoločenstvo ECAV.

Ak nás chcete finančne podporiť:

Názov účtu: RODINNÉ SPOLOČENSTVO ECAV
Číslo účtu: SK7902000000003351121254
VS: 2017

Podporiť nás môžete aj cez "DOBROMAT".  

Prečítajte si Propagačný materiál DOBROMATU. Dozviete sa, ako to funguje v praxi. Podporte OZ RoS ECAV - 2%

Pekne Vás pozdravujem bratia a sestry, milí ROSací, účastníci konferencie RoS,

ak sa ešte rozhodujete, koho podporíte tento rok 2 % z Vašich daní, chceme sa uchádzať o Vašu podporu.

Radi by sme aj tohto roku pripravili pre Vás duchovne bohatú konferenciu rodín a na VZ sme si do plánu aktivít zahrnuli aj vzdelávací pobyt pre koordinátorov ROSiek z CZ. Taktiež by sme radi rozvinuli aj ďalšie aktivity, ktoré sú však v mnohom závislé aj od finančného krytia. Preto Vám budeme nesmierne vďační, ak sa rozhodnete podporiť tieto naše aktivity svojimi 2%.

V prílohách nájdete potrebné tlačivá s predvyplnenými údajmi:

(potvrdenie o zaplatení dane, vyhlásenie 2% zamestnanca, vyhlásenie daňové priznanie)

Zároveň vám dávame do pozornosti zopár informácii, ktoré vám pomôžu sa zorientovať.

Všetko je potrebné stihnúť:

do 31. marca 2017 - ak ste živnostník alebo právnická osoba - a teda podávate daňové priznanie a Vyhlásenie je už jeho súčasťou

do 30. apríla 2017 - ak ste zamestnanec - daňovú povinnosť za Vás vykoná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Peter Mihoč - predseda OZ RoS ECAV
Podporiť nás môžete aj cez "DOBROMAT".

Prečítajte si Propagačný materiál DOBROMATU. Dozviete sa, ako to funguje v praxi. 
OZNAMY OZ RoS-ZMENA TERMÍNU !

Vážení členovia OZ RoS ECAV,

Srdečne Vás pozývame na zasadnutie Valného zhromaždenia OZ RoS ECAV, ktoré sa uskutoční:

25.2.2017 o 13.00 hod.

vo Veľkej zasadačke BU VD ECAV v Prešove

s nasledovným programom.

Program Valného zhromaždenia OZ ROS ECAV

1. Otvorenie - biblické zamyslenie

2. Zriadenie VZ

3. Kontrola uznesení a prijatie zápisnice z VZ 2016

4. Správy predsedu – vyhodnotenie aktivít za rok 2016, správa pokladníka a revíznej komisie

5. Diskusia k správam a ich prijatie

6. Plán aktivít na rok 2017 a schválenie rozpočtu – schválenie členského príspevku na rok 2017

7. Schválenie uznesení

8. Rôzne

9. Záver

Z dôvodu technického zabezpečenia VZ ( sedenie a občerstvenie) Vás prosíme o prihlásenie sa na VZ do 31.1.2017 na adresu mihocpeter@gmail.com.

13. konf.RoS

Uskutočnila sa 13.Konferenciu RoS ECAV. Bola to príležitosť stretnúť priateľov, duchovne načerpať a povzbudiť sa v nasledovaní Pána Ježiša Krista.

Hlavná téma konferencie: Aký život chcem žiť?

Izaiáš 40:31  Ale tí, čo očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu, vznášajú sa na krídlach ako orly, bežia, a neslabnú, chodia, a neustávajú.


     1. Nová sila v rodine - keď je potrebný nový zdroj energie

     2. Vznášanie sa na krídlach - keď schopnosť povzniesť sa prináša nové obzory

     3. Manželstvo - Beh na dlhé trate - ako prekonávať únavu a rutinu

     4. Chodiť spolu aj po rokoch v úprimnom a vernom vzťahu


Termín: 17-20.11.2016

Miesto konania: 
SOREA HOTEL HUTNÍK II. Tatranské Matliare


Milí prihlásení účastníci 13.Konferencie RoS ECAV!

Sú dva dni pred konferenciou a my máme pre Vás dôležitú informáciu.

Dnes nám hotel v Ľubovnianskych kúpeľoch oznámil, že RUŠÍ našu objednávku hotela z dôvodov TECHNICKÝCH a HYGIENICKÝCH.

Ponúkol nám náhradné riešenie o čom Vás teraz informujeme.


Konferencia sa USKUTOČNÍ v plánovanom čase v Tatranských Matliaroch v Hoteli SOREA HUTNÍK II.

Adresa a web stránka: http://www.sorea.sk/vysoke-tatry/hotel-sorea-hutnik-ii/

Program konferencie je ten istý a všetko čo, ste si objednali aj cena zostáva nezmenená.

Registrácia v Hoteli SOREA HUTNÍK II. začne 17.11.2016 od 15:00 do 18:00

Večera je od 18:00 do 19:00 a večerný program začína o 19:30

Za porozumenie ďakujeme a tešíme sa na stretnutie v Tatranských Matliaroch.


Za organizačný tím,

Linkesch Samuel


Dokumenty OZ RoS

Stanovy OZ Rodinné spoločenstvo ECAV

Ak sa chcete stať členom OZ Rodinné spoločenstvo ECAV, odošlite podpísanú žiadosť o prijatie za člena OZ.

Členský príspevok na rok 2017 10.- eur

môžete uhradiť na číslo účtu:

Názov účtu: RODINNÉ SPOLOČENSTVO ECAV

Číslo účtu: SK7902000000003351121254               VS: 2017

Do správy pre prijímateľa napíšte svoje priezvisko a menoAdresa: OZ Rodinné spoločenstvo, P.O.Box 119, Hlavná 137, 08001 Prešov


SPRÁVNA RADA OZ

Mgr. Peter Mihoč, predseda OZ
Ľubomír Badiar, podpredseda OZ
Mgr. Samuel Linkesch, pokladník OZ
Mgr. Marek Cingel
Mgr. Eva Škarupová
Mgr. Martin Chalupka
Mgr. David Bázlik
Ing. Jozef Budaj
Ing. Daniel Kobyľan
Ing. Miroslav Iľko
Mgr. Radoslav Brehuv
Bc. Štefan Kovaľ


REVÍZNA KOMISIA OZ

Ing. Miroslav Iľko, predseda
Ing. Ján Brozman
Mgr. Dušan Cina

Archív

12. KRoS

V dňoch 12.-15.11.2015 sa v Ľubovnianskych Kúpeľoch konala 12.Konferencia Rodinných spoločenstiev ECAV.

Organizačne tohtoročnú konferenciu pripravilo OZ Rodinné spoločenstvo ECAV v spolupráci s BÚ VD ECAV.

Hlavné motto konferencie je vyjadrené slovami Rodinné putá. Možno to pre niekoho znie veľmi tak zväzujúco a obmedzujúco, ale práve správne porozumenie manželstvu a rodine dáva našim medziľudským vzťahom správnu hodnotu. Potrebujeme puto lásky Božej ako aj puto lásky vzájomnej.  V tom všetkom sa potrebujeme rozvíjať a prehlbovať.

... aby sme, verní pravde, v láske rástli v každom ohľade v Toho, ktorý je Hlava, v Krista; On spája a zväzuje celé telo všetkými spojivami spoločnej služby a dáva každej časti pôsobiť primerane, aby telo rástlo a budovalo sa v láske.
- Ef 4:15-16


11. KRoS

V dňoch 6-9.11.2014 sa uskutočnila 11.Konferencia Rodinného spoločenstva ECAV (11.KRoS). Po niekoľkoročnej prestávke sme nadviazali na úspešných desať rokov, kedy sme sa s mnohými Vami pravidelne na konferenciách Rodinného spoločenstva stretali.

11.KRoS organizačne zabezpečil:

- OZ Rodinné spoločenstvo ECAV
- VD ECAV Prešov
- RoS CZ Košice

Konferencia sa uskutočnila vďaka finančnej pomoci:

- VD ECAV Prešov
- Grace Lutheran Church – Destin USA
- RoS CZ ECAV Košice
- EQUILIBRIA, s.r.o., Letná 42, 040 01 Košice


Hlavným mottom konferencie bol text:

A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia...
- Rímskym 12:2

Kontakt

RODINNÉ SPOLOČENSTVO ECAV

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

P.O.Box 119
Hlavná 137
08001 Prešov
Slovenská republika

IČO: 42383129

info@rodinnespolocenstvo.sk