OZ Rodinné spoločenstvo ECAV
Viac informácií

Úvod

Vitajte na stránke Občianskeho združenia Rodinné spoločenstvo ECAV.

Hlavným poslaním OZ je spoločensky vyzdvihovať hodnotu rodiny založenej na manželstve ako trvalom zväzku muža a ženy a podporovať úspešnú realizáciu a spoločenskú funkciu tejto hodnoty tvorbou a organizovaním vzdelávacích a kultúrno-spoločenských programov pre manželov a rodičov. (Viac o poslaní OZ sa môžete dočítať v Stanovách OZ RoS ECAV.)

Cieľom OZ je budovať duchovný život v cirkevných zboroch ECAV skrze obnovenie duchovného života v rodinách; podporovanie a propagácia kvalitnej prípravy na život v manželstve. Chceme podporovať tvorbu vzdelávacích a sociálnych programov pre manželov a rodiny.

Usilujeme sa o propagáciu rôznych občianskych iniciatív na podporu manželstva a rodiny. Podporujeme vznik a rozvoj rodinných spoločenstiev v cirkevných zboroch.

Na tejto webovej stránke Vám budeme sprostredkovávať informácie o činnosti a plánoch aktivít OZ Rodinné spoločenstvo ECAV.

Ak nás chcete finančne podporiť:

Názov účtu: RODINNÉ SPOLOČENSTVO ECAV
Číslo účtu: SK7902000000003351121254
VS: 2017

Podporiť nás môžete aj cez "DOBROMAT".  

Prečítajte si Propagačný materiál DOBROMATU. Dozviete sa, ako to funguje v praxi. Pozvanie na VZ OZ ROS ECAV

ZMENA  TERMÍNU !!! 


Vážení členovia OZ RoS ECAV,
ktoré sa uskutoční 21.4.2018 o 15.00 hod vo Veľkej zasadačke BU VD ECAV v Prešove
Srdečne Vás pozývame na zasadnutie Valného zhromaždenia OZ RoS ECAV

s nasledovným programom.

Program Valného zhromaždenia OZ ROS ECAV

1. Otvorenie - biblické zamyslenie

2. Zriadenie VZ

3. Kontrola uznesení a prijatie zápisnice z VZ 2017

4. Správy predsedu – vyhodnotenie aktivít za rok 2017, správa pokladníka a revíznej komisie

5. Diskusia k správam a ich prijatie

6. Plán aktivít na rok 2018 a schválenie rozpočtu – schválenie členského príspevku na rok 2018

7. Voľby do orgánov OZ ROS – voľba predsedu, podpredsedu, členov správnej rady (6 ordinovaných a 6 neordinovaných , voľba revíznej komisie (3 členovia), pokladníka,

8. Schválenie uznesení

9. Rôzne

10. Záver


Z dôvodu technického zabezpečenia VZ ( sedenie a občerstvenie) Vás prosíme o prihlásenie sa na VZ do 15.4.2018 na adresu mihocpeter@gmail.com

Podporte OZ RoS ECAV - 2%

Pekne Vás pozdravujem bratia a sestry, milí ROSací, účastníci konferencie RoS,

ak sa ešte rozhodujete, koho podporíte tento rok 2 % z Vašich daní, chceme sa uchádzať o Vašu podporu.

Radi by sme aj tohto roku pripravili pre Vás duchovne bohatú konferenciu rodín a na VZ sme si do plánu aktivít zahrnuli aj vzdelávací pobyt pre koordinátorov ROSiek z CZ. Taktiež by sme radi rozvinuli aj ďalšie aktivity, ktoré sú však v mnohom závislé aj od finančného krytia. Preto Vám budeme nesmierne vďační, ak sa rozhodnete podporiť tieto naše aktivity svojimi 2%.

V prílohách nájdete potrebné tlačivá s predvyplnenými údajmi:

(potvrdenie o zaplatení dane, vyhlásenie 2% zamestnanca, vyhlásenie daňové priznanie)

Zároveň vám dávame do pozornosti zopár informácii, ktoré vám pomôžu sa zorientovať.

Všetko je potrebné stihnúť:

do 31. marca 2017 - ak ste živnostník alebo právnická osoba - a teda podávate daňové priznanie a Vyhlásenie je už jeho súčasťou

do 30. apríla 2017 - ak ste zamestnanec - daňovú povinnosť za Vás vykoná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Peter Mihoč - predseda OZ RoS ECAV
Podporiť nás môžete aj cez "DOBROMAT".

Prečítajte si Propagačný materiál DOBROMATU. Dozviete sa, ako to funguje v praxi. 
Dokumenty OZ RoS

Stanovy OZ Rodinné spoločenstvo ECAV

Ak sa chcete stať členom OZ Rodinné spoločenstvo ECAV, odošlite podpísanú žiadosť o prijatie za člena OZ.

Členský príspevok na rok 2017 10.- eur

môžete uhradiť na číslo účtu:

Názov účtu: RODINNÉ SPOLOČENSTVO ECAV

Číslo účtu: SK7902000000003351121254               VS: 2017

Do správy pre prijímateľa napíšte svoje priezvisko a menoAdresa: OZ Rodinné spoločenstvo, P.O.Box 119, Hlavná 137, 08001 Prešov


SPRÁVNA RADA OZ

Mgr. Peter Mihoč, predseda OZ
Ľubomír Badiar, podpredseda OZ
Mgr. Samuel Linkesch, pokladník OZ
Mgr. Marek Cingel
Mgr. Eva Škarupová
Mgr. Martin Chalupka
Mgr. David Bázlik
Ing. Jozef Budaj
Ing. Daniel Kobyľan
Ing. Miroslav Iľko
Mgr. Radoslav Brehuv
Bc. Štefan Kovaľ


REVÍZNA KOMISIA OZ

Ing. Miroslav Iľko, predseda
Ing. Ján Brozman
Mgr. Dušan Cina

Archív
Kontakt

RODINNÉ SPOLOČENSTVO ECAV

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

P.O.Box 119
Hlavná 137
08001 Prešov
Slovenská republika

IČO: 42383129

info@rodinnespolocenstvo.sk