OZ Rodinné spoločenstvo ECAV
Viac informácií

Úvod

Vitajte na stránke Občianskeho združenia Rodinné spoločenstvo ECAV.

Hlavným poslaním OZ je spoločensky vyzdvihovať hodnotu rodiny založenej na manželstve ako trvalom zväzku muža a ženy a podporovať úspešnú realizáciu a spoločenskú funkciu tejto hodnoty tvorbou a organizovaním vzdelávacích a kultúrno-spoločenských programov pre manželov a rodičov. (Viac o poslaní OZ sa môžete dočítať v Stanovách OZ RoS ECAV.)

Cieľom OZ je budovať duchovný život v cirkevných zboroch ECAV skrze obnovenie duchovného života v rodinách; podporovanie a propagácia kvalitnej prípravy na život v manželstve. Chceme podporovať tvorbu vzdelávacích a sociálnych programov pre manželov a rodiny.

Usilujeme sa o propagáciu rôznych občianskych iniciatív na podporu manželstva a rodiny. Podporujeme vznik a rozvoj rodinných spoločenstiev v cirkevných zboroch.

Na tejto webovej stránke Vám budeme sprostredkovávať informácie o činnosti a plánoch aktivít OZ Rodinné spoločenstvo ECAV.


Pozvánka

Srdečne pozývame na 15.Konferenciu RoS ECAV, ktorá sa uskutoční 15-18.11.2018 v Tatranských Matliaroch - Hotel Sorea Hutník II.

Hlavná téma konferencie je: Tajomstvo zodpovedného manželstva. Tohto roku prijal na konferenciu pozvanie brat Harry Benson, ktorý bol zakladateľom a riaditeľom vzťahového vzdelávania Bristol Community Family Trust. Je autorom a pôvodcom priekopníckej knihy Let´s stick together (Zlepme sa spolu), a programu o vzťahoch pre rodičov detí v  postnatálnom vývine a pre iniciatívu Surestart (Istý začiatok). Jeho najnovšia kniha “SCRAM” opisuje začiatky jeho kariéry, keď sa ako 21-ročný stal pilotom Kráľovského námorníckeho komanda. Na Bristolskej univerzite získal ocenenie BSc Psychológie (Bakalár vedeckej psychológie). Je spolupracovníkom pri organizácii manželských večerov.

Harry je ženatý s Kate a žijú spolu v Somerset v Anglicku. Sú manželmi 27 rokov, majú 6 detí vo veku od 10 do 22 rokov.

Prihlasovanie beží do 5.11.2018.

Pozývame všetkých, ktorých chcú získať nový pohľad na slovo zodpovednosť v manželstve.

plagát

Registrácia viď nižšie


Časový a programový harmonogram KRoS 2018
Pozvánka na Valné zhormaždenie OZ ROS ECAV

Vážení členovia OZ RoS ECAV,

Srdečne Vás pozývame na zasadnutie Valného zhromaždenia OZ RoS ECAV, ktoré sa uskutoční 17.11.2018 o 15.00 hod v rámci konferencie ROS ECAV - Hotel Sorea Tatranské Matliare s nasledovným programom.

Program Valného zhromaždenia OZ ROS ECAV

1. Otvorenie a zriadenie VZ

2. Kontrola uznesení a prijatie zápisnice z VZ 2017

3. Správy predsedu – vyhodnotenie aktivít za rok 2017, správa pokladníka a revíznej komisie

4. Diskusia k správam a ich prijatie

5. Plán aktivít na rok 2018 a schválenie rozpočtu – schválenie členského príspevku na rok 2019

6. Voľby do orgánov OZ ROS – voľba predsedu, podpredsedu, členov správnej rady (6 ordinovaných a 6 neordinovaných , voľba revíznej komisie (3 členovia), pokladníka,

7. Schválenie uznesení

8. Rôzne

9. ZáverAk nás chcete finančne podporiť:

Názov účtu: RODINNÉ SPOLOČENSTVO ECAV
Číslo účtu: SK7902000000003351121254
VS: 2018

Podporiť nás môžete aj cez "DOBROMAT".  

Prečítajte si Propagačný materiál DOBROMATU. Dozviete sa, ako to funguje v praxi. Dokumenty OZ RoS

Stanovy OZ Rodinné spoločenstvo ECAV

Ak sa chcete stať členom OZ Rodinné spoločenstvo ECAV, odošlite podpísanú žiadosť o prijatie za člena OZ.

Členský príspevok na rok 2018 10.- eur

môžete uhradiť na číslo účtu:

Názov účtu: RODINNÉ SPOLOČENSTVO ECAV

Číslo účtu: SK7902000000003351121254               VS: 2018

Do správy pre prijímateľa napíšte svoje priezvisko a menoAdresa: OZ Rodinné spoločenstvo, P.O.Box 119, Hlavná 137, 08001 Prešov


SPRÁVNA RADA OZ

Mgr. Peter Mihoč, predseda OZ
Ľubomír Badiar, podpredseda OZ

Mgr. Marek Cingel
Mgr. Eva Škarupová
Mgr. Martin Chalupka
Mgr. David Bázlik
Ing. Jozef Budaj
Ing. Daniel Kobyľan
Ing. Miroslav Iľko
Mgr. Radoslav Brehuv
Bc. Štefan Kovaľ


REVÍZNA KOMISIA OZ

Ing. Miroslav Iľko, predseda
Ing. Ján Brozman
Mgr. Dušan Cina

Archív
Kontakt

RODINNÉ SPOLOČENSTVO ECAV

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

P.O.Box 119
Hlavná 137
08001 Prešov
Slovenská republika

IČO: 42383129

info@rodinnespolocenstvo.sk


Registrácia bola uzavretá

Vyplňte prihlasovací formulár a uhraďte požadovanú cenu. Cenu pobytu si vypočítate súčtom organizačného poplatku a poplatku za stravu a ubytovanie.

Organizačný poplatok - 10€ (platí na celý pobyt štvrtok - nedeľa)

POPLATOK - UBYTOVANIE A STRAVA (plná penzia):

Dospelá osoba - 1 noc - 40,00 € - cena je bez poskytnutej zľavy

2 noci - 60,00 €

3 noci - 90,00 €

Cena pobytu dospelej osoby s 1/ noc a stravou (večera, raňajky, obed) s organizačným poplatkom - 50€.

Cena pobytu dospelej osoby s 2/noci a stravou (2x večera, 2x raňajky, 2x obed) s organizačným poplatkom - 70€.

Cena pobytu dospelej osoby s 3/noci a stravou (3x večera, 3x raňajky, 3x obed) s organizačným poplatkom - 100€.

Registrácia je platná až po úhrade ceny pobytu podľa počtu dní/nocľahov.

Úhradu je nutné previesť na číslo účtu s IBAN: SLSP a. s. SK7902000000003351121254 , variabilný symbol: 2018, správa pre prijímateľa : priezvisko meno + KROS.

Kontakt: OZ ROS ECAV, Hlavná 137, 080 01 Prešov. tel.č.: 0918828312.

V prípade naplnenia kapacity ubytovania, prednosť budú mať prihlášky na celý pobyt konferencie.


Úhradu je nutné previesť na číslo účtu s IBAN: SLSP a. s. SK7902000000003351121254 , variabilný symbol: 2018, správa pre prijímateľa : priezvisko meno + KROS.

Kontakt: OZ ROS ECAV, Hlavná 137, 080 01 Prešov. tel.č.: 0918828312.

V prípade naplnenia kapacity ubytovania, prednosť budú mať prihlášky na celý pobyt konferencie.


Registrácia bola uzavretá, avšak konferencie je možné zúčastniť aj bez nároku na ubytovanie a stravu.


Pozývame všetkých, ktorých chcú získať nový pohľad na slovo zodpovednosť v manželstve.